ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เดิมเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในชื่อสถาบันเพื่อการวิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง (ISERP) โดยมีมติให้จัดตั้งในคราวประชุมที่ 10/2549 และได้เปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงานภายในคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2553 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2553