1) เป็นศูนย์รวมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) วิจัยการปฏิบัติตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทยพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในเชิงลึกอย่างกว้างขวาง
3) เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนในประเทศและในระดับนานาชาติ