ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวรผู้อำนวยการ
นายกฤษฎา แก่นมณีนักวิจัย
นายพีรพงษ์ ปราบริปูนักวิจัย
นางสาวพัชรียา นาธรรมเจริญเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ที่ปรึกษา

ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คุณบุญชอบ เอมอิ่มปราชญ์/ครูภูมิปัญญา (ด้านเกษตรกรรม)