2554
-2555

(15) โครงการ “คุณค่าการผลิตเพื่อประโยชน์สุขของสังคม: กรณีศึกษาข้าว”

(14) การศึกษาความสัมพันธ์ของเมืองคู่มิตรไทย-ลาว (อุบลราชธานี-แขวงจำปาสัก) ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

(13) การศึกษาวิเคราะห์แรงงานนอกระบบและการสำรวจเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบที่มีประสิทธิภาพ

2552
-2554

(12) การจัดประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยและกำหนดแนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าชายแดนจังหวัดเชียงราย

(11) เครื่องมือการเรียนรู้และนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ ๒๑ จังหวัด

2551
-2553

(10) นโยบายสู่ระบบเศรษฐกิจสมดุลของประเทศไทย: ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

2550
-2551

(9) การวางแผนเศรษฐกิจสังคมระดับตำบลอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2550

(8) การตลาดข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก จังหวัดพะเยา

2549

(7) Regoverningmarkets Phase I, II

2548

(5) บ่มเพาะนวัตกรรมการเกษตรชุมชน

(6) พัฒนาระบบการผลิตเกษตรและวิสาหกิจชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียง

2545
-2547

(4) การพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเชิงปฏิบัติการไตรภาคี เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน ระยะที่ 1: ภาคเหนือตอนบน

2544

(3) การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมหัตถกรรมพื้นบ้านในภาคเหนือตอนบน

2542
-2543

(2) การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบ้าน:จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน

2538
-2539

(1) แนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบ้าน: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง