1) โครงการบูรณาการความรู้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2552


2) โครงการบูรณาการความรู้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2553


3) โครงการบูรณาการความรู้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2554


4) โครงการบูรณาการความรู้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2555


5) โครงการบูรณาการความรู้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2556


6) โครงการบูรณาการความรู้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2557


7) โครงการบูรณาการความรู้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2558


8) โครงการบูรณาการความรู้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2559